Chi bộ Đảng

 • Lê Văn Lai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0905218556
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com