Chuẩn bị tổng kết 3 phong trào thi đua chuyên đề năm học 2018-2019 và bình xét thi đua đề nghị các cấp khen thưởng
Văn bản liên quan

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com