Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Văn bản liên quan

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com