Thông báo triệu tập Lớp “Chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019
Văn bản liên quan

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com