BCH Công Đoàn

 • Lê Thị Thiên Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   0382659183
  • Email:
   thienhuongpht@gmail.com
 • Phan Tấn Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PCT CĐCS
  • Điện thoại:
   0973778559
  • Email:
   quocphamhongthai@gmail.com

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com