Tổ Văn-Âm nhạc-Mỹ thuật

 • Lê Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   lethilai654321@gmail.com
 • Chu Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0986691805
  • Email:
   thangha.chupah@gmail.com
 • Rơ Châm H'Yunh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989955743
  • Email:
   yunhiaphi@gmail.com

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com