Tổ Anh văn-Sử-Địa-GDCD

 • Phạm Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Email:
   phamthihanght01@gmail.com
 • Lê Thị Thiên Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   0382659183
  • Email:
   thienhuongpht@gmail.com
 • Phan Tấn Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PCT CĐCS
  • Điện thoại:
   0973778559
  • Email:
   quocphamhongthai@gmail.com
 • Lê Viết Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0938990174
  • Email:
   nuna153@gmail.com

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com