Tổ Hóa- Sinh-Thể dục

 • Ninh Văn Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   NinhTu1912@gmail.com
 • Tạ Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0392051036
  • Email:
   anhhoatathi@gmail.com
 • Phan Công Cương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0906402381
  • Email:
   phancuonght2011@gmail.com

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Xã Ia Khươl - Huyên Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3794126 - Email: thptphamhongthai@gialai.gov.vn

                                                                                                                                                                              thptphamhongthai@gmail.com